Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ten Tuijnte Advocatuur

 • Versie juli 2023
  Artikel 1 toepasselijkheid
 1. Ten Tuijnte Advocatuur is een eenmanszaak van de natuurlijke persoon mr. Y. ten Tuijnte. Ten Tuijnte Advocatuur is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90058372. Hierna ‘opdrachtnemer’.
 2. De cliënt of de persoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst tot dienstverlening aangaat wordt hierna benoemd als ‘opdrachtgever’..
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer met de cliënt aangaat in het kader van haar dienstverlening, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn dan van toepassing op nieuwe en lopende opdrachten.
 5. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bij opdrachtnemer werkzame personen en alle door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derden.
 6. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens de opdrachtnemer aanvaarde opdrachten.
Artikel 2 de opdracht
 1. De opdracht kan door opdrachtgever mondeling of schriftelijk worden gegeven.
 2. Opdrachten komen pas tot stand indien de opdracht door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk is bevestigd.
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiet uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. DDe opdrachtnemer verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal opdrachtnemer handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
 5. Er is sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 6. Opdrachtnemer voert de opdracht zelf uit, met dien verstande dat zij zich kan laten waarnemen door andere advocaten of derden kan inschakelen. Dit kan het geval zijn indien opdrachtnemer is verhinderd, zulks enkel in overleg met opdrachtgever, of in die gevallen dat dit wordt voorgeschreven vanuit de wet en/of andere voorschriften.
Artikel 3 werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht
 1. De werkzaamheden bestaan onder andere, maar niet uitsluitend uit: telefoongesprekken, correspondentie, studie van het dossier en processtukken alsmede literatuur en jurisprudentie, het houden van besprekingen op kantoor en andere locaties (bijv. politiebureau, (jeugd)gevangenissen en (tbs-)kliniek), bijstand ter terechtzitting en bij eventuele verhoren als verdachte en/of het horen van getuigen. Opdrachtnemer adviseert de opdrachtgever ook omtrent bovenstaande werkzaamheden en de proceshouding.
 2. Reistijd en wachttijd valt ook onder de werkzaamheden van opdrachtnemer en worden bij betalende zaken op uurtarief volledig aan opdrachtgever doorberekend.
 3. Alle werkzaamheden worden in eenheden van 6 minuten berekend en gedeclareerd.
Artikel 4 ter beschikking stellen van informatie
 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze te verstrekken.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.
 3. Indien vertraging of extra werkzaamheden ontstaan en daarmee extra kosten, vanwege het niet (tijdig) verstrekken van informatie, gegevens en overige bescheiden, komen die kosten voor rekening van opdrachtgever.
 4. Het niet (tijdig) verstrekken kan de verzochte informatie, gegevens en/of bescheiden kan nadelige gevolgen hebben voor de uitkomst van de procedure. Opdrachtnemer kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever binnen een redelijke termijn geretourneerd. Eventuele daaraan verbonden kosten zijn voor opdrachtgever en worden separaat in rekening gebracht.
Artikel 5 inschakeling derden
 1. Opdrachtnemer is, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, steeds bevoegd om zich bij het verrichten van uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een deurwaarder of deskundigen.
 2. Behoudens inschakeling van een deurwaarder, zal opdrachtnemer – voor zover redelijkerwijs mogelijk – van tevoren overleggen met opdrachtgever over het inschakelen van derden.
 3. Opdrachtnemer neemt bij het inschakelen van derden in ieder geval de vereiste zorgvuldigheid in acht.
 4. Indien de inschakeling van deskundigen noodzakelijk is, bijvoorbeeld krachtens wettelijke bepalingen maar ook in andere gevallen, komen de door de derden gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden onafhankelijk van het honorarium van opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 5a waarneming
 1. In het geval van (tijdelijke) afwezigheid of verhindering, kan opdrachtnemer zich laten waarnemen door andere advocaten. Zulks gebeurd in beginsel uitsluitend na overleg met cliënt.
 2. In het geval van onverwachte (langdurige) afwezigheid in verband met ziekte of overlijden, neemt mr. M.W.G.J. IJsseldijk, advocaat te Arnhem werkzaam bij IJsseldijk Advocatuur B.V. waar voor opdrachtnemer. In die gevallen neemt mr. IJsseldijk contact op met opdrachtgever en kan opdrachtgever ook contact opnemen met mr. IJsseldijk.
Artikel 6 honorarium en kosten
 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het overeengekomen honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeelde uurtarief, vermeerderd met 5% kantoorkosten alsmede vermeerderd met de BTW (21%). Reiskostentijd en reiskosten worden berekend op basis van de daadwerkelijke reistijd en de belastingvrije reiskostenvergoeding (in 2023 21 cent per kilometer). Opdrachtgever ontvangt bij de declaratie een urenspecificatie van de gewerkte uren en gereisde kilometers.
 2. Opdrachtnemer kan afwijken van het hierboven genoemde ‘beginsel van declareren op basis van gewerkte uren’. Bijvoorbeeld als (gedeeltelijk) een vaste prijs is afgesproken of sprake is van een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt dan vermeld in de opdrachtovereenkomst of schriftelijk per e-mail.
 3. Externe kosten worden onafhankelijk en separaat van het honorarium van opdrachtnemer gefactureerd.
 4. Onder externe kosten is, maar niet uitsluitend, begrepen: de kosten voor derden zoals bedoeld in artikel 5; griffierechten in civiele en bestuursrechtelijke procedures; eventuele kosten in verband met het doen horen van getuigen a charge of a decharge.
 5. Eventuele verschotten zoals griffierechten dienen vooraf te worden betaald en op risico van niet-ontvankelijkheid in de procedure.
Artikel 7 betalingen
 1. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel middels maandelijkse tussentijdse declaraties door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht. Uitzondering is de situatie dat het marginale bedragen (minder dan twee gewerkte uren) betreft.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om op andere tijdstippen tussentijdse declaraties te versturen voor reeds verrichten werkzaamheden en/of gemaakte (on)kosten.
 3. Indien opdrachtgever een factuur en/of specificatie betwist, dient opdrachtbever dit binnen 10 dagen na de factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien een factuur is voldaan of een betalingsafspraak is gemaakt, wordt geacht dat die betreffende factuur en specificatie niet wordt betwist.
 4. Tussentijdse declaraties worden ook vergezeld met een (uren)specificatie van de gewerkte uren en/of kosten en/of gereisde kilometers.
 5. Declaraties van de opdrachtnemer dienen binnen een periode van 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 6. Ten aanzien van de facturen van opdrachtnemer wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk woonplaats gekozen op het in de opdrachtbevestiging op de eerste pagina vermelde adres. Elke mededeling of ambtshandeling in verband met een eventueel openstaand factuursaldo wordt aan voornoemd adres gedaan. Wijzigingen in adres dient opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) door te geven aan opdrachtnemer.
 7. Indien declaraties niet tijdig worden voldaan is opdrachtnemer bevoegd om de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten zonder dat zulks leidt tot enige schadeplichtigheid bij opdrachtnemer.
 8. Na het verstrijken van de voorgenoemde betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal er zijdens opdrachtnemer aanspraak kunnen worden gemaakt op de wettelijke (handels)rente over het verschuldigde saldo, alsmede op de buitengerechtelijke (incasso)kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub b en c. De opdrachtgever erkent derhalve ook uitdrukkelijk voor de verschuldigdheid daarvan.
 9. Alleen betalingen door overmaking op de ten name van de opdrachtnemer gestelde en verstrekte bankrekening leiden tot kwijting. Betalingen dienen herleidbaar te zijn en daarom te bevatten in het betalingskenmerk: de naam van opdrachtgever en het factuur- of dossiernummer.
 10. Contante betalingen worden in beginsel niet aangenomen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden zoals benoemd door de Orde van Advocaten en uitsluitend tegen het op dat moment geldende algemeen aanvaarde maximum. Contante betalingen leiden enkel tot kwijting indien sprake is van een behoorlijk bewijs van voldoening. Het risico van het bewijzen van contante betalingen ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan opdrachtnemer ten alle tijden vragen om een betalingsbewijs in het geval van contante betalingen.
 11. Opdrachtnemer is bevoegd om voor aanvang van de werkzaamheden, maar ook gedurende werkzaamheden als het (eventueel) eerder betaalde voorschot opgemaakt is, een voorschotnota te sturen. Opdrachtgever is gehouden voorschotnota’s onverwijld te betalen. Opdrachtnemer start pas met de werkzaamheden nadat de voorschotnota is betaald. Eventuele voorschotten worden in mindering gebracht op de tussen- en/of einddeclaratie.
 12. Indien sprake is van een opdracht op basis van vaste prijs, dan is opdrachtgever ook gehouden om onverwijld te betalen en wordt door opdrachtnemer pas aangevangen met de werkzaamheden de (vaste prijs) factuur is voldaan.
 13. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing en/of die anderszins voor rekening van opdrachtgever komen.
 14. Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele gelden van de opdrachtgever, bijvoorbeeld afkomstig uit hoofde van een schadevergoeding voor de opdrachtgever, uitbetaald aan het kantoor op de Rekening Stichting Derdengelden en/of de bankrekening van opdrachtnemer aan te wenden voor openstaande facturen van de opdrachtnemer. Zulks enkel indien deze betaling niet binnen de hierboven genoemde betalingstermijn zijn voldaan.
Artikel 8 gefinancierde rechtsbijstand
 1. Opdrachtgever is door opdrachtnemer gewezen op de mogelijkheden en het recht op gefinancierde rechtsbijstand via een zogeheten toevoeging. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachtgever niet bij te staan middels een toevoeging, maar op basis van betalende basis. Hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de opdrachtbevestiging die aan opdrachtgever is verstrekt door opdrachtnemer is leidend.
 2. Bij een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand wordt in beginsel door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage opgelegd. Opdrachtgever is gehouden deze te voldoen voordat opdrachtnemer start met de werkzaamheden.
 3. Of een opdrachtgever in aanmerking komt voor een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand, wordt getoetst en beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Opdrachtnemer heeft hier geen enkele invloed op. Zie voor de vermogens- en inkomensnormen de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).
 4. De opdrachtgever die bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening niet in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtsbijstand, maar wiens financiële situatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening zodanig is gewijzigd, dat hij in beginsel wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, is verplicht binnen 1 (één) maand nadat deze wijziging is ingetreden de opdrachtnemer van deze wijziging in zijn financiële situatie schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen. Opdrachtnemer kan dan een (nieuwe) aanvraag doen voor een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtnemer is hier niet toe verplicht en kan besluiten opdrachtgever enkel op betalende basis bij te blijven staan. Zulks wordt dan schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden of te lijden schade, indien deze voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever die de in het vorige lid (lid 4) vermelde informatieverplichting jegens opdrachtnemer, niet geheel dan wel niet deugdelijk nakomt jegens de opdrachtnemer.
Artikel 9 gelden van derden
 1. Ten Tuijnte Advocatuur heeft geen aparte rekening voor het beheer van gelden van derden.
 2. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat eventuele derdengelden rechtstreeks toekomen aan opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever in de toekomst wel een zogeheten derdengeldrekening heeft, wordt dit medegedeeld door opdrachtgever.
Artikel 10 aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer is afgesloten bij W.A. Hienfeld B.V. dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33240513, correspondentieadres Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam. Op verzoek geeft opdrachtnemer aan opdrachtgever inzage in de polisvoorwaarden.
 3. De hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering betreft een bedrag van 500.000 euro per gebeurtenis en met een maximum van 1.000.000 euro per jaar verminderd met het eigen risico volgens de ter zake afgesloten verzekeringspolis. Het eigen risico betreft 2.500 euro per gebeurtenis.
 4. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak met een maximum van 25.000 euro.
 5. Een aansprak vervalt in ieder geval indien de opdrachtnemer niet binnen één (1) jaar na ontdekking van een omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van die aansprakelijkheid door opdrachtgever schriftelijk in kennis is gesteld. Uitzondering zijn de gevallen waarop eventuele rechten van opdrachtgever overeenkomstig de wet eerder vervallen, in die gevallen vervalt de aansprakelijk in die eerder genoemde wettelijke termijn.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (met instemming van opdrachtgever) ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van en op derden in verband met de voor opdrachtgever en/of opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Uitzondering is het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
Artikel 11 privacy en persoonsgegevens
 1. Opdrachtnemer verwerkt in het kader van diens werkzaamheden persoonsgegevens van opdrachtgever. Opdrachtgever geeft bij het verstrekken van de opdracht aan opdrachtnemer de uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te gebruiken en/of verwerken en/of delen voor zover nuttig en/of noodzakelijk voor de dienstverlening en uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de in lid 1 genoemde persoonsgegevens mede (kunnen) betreffen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens. Opdrachtnemer is zich bewust van het vertrouwelijke karakter van die persoonsgegevens en voldoet bij het gebruik en/of verwerken en/of delen van die persoonsgegevens aan de wet en/of specifieke voorschriften van de beroepsgroep.
 3. Opdrachtgever kan bij opdrachtgever een schriftelijk verzoek indienen om zijn persoonsgegevens en/of overige stukken te wissen. Opdrachtnemer zal hieraan voldoen, behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep andere verplichtingen voortvloeien.
 4. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen originele aan de cliënt toebehorende stukken uiterlijk na het einde van de opdracht aan de cliënt worden aangeboden. De cliënt ontvangt op diens verzoek een afschrift van alle relevante door Ten Tuijnte Advocatuur verzonden (proces)stukken en/of correspondentie.
 5. Opdrachtgever kan te allen tijde bij opdrachtgever een schriftelijk verzoek indienen tot het opvragen van een kopie van de verwerkte persoonsgegevens en/of processtukken opvragen. Opdrachtnemer zal deze binnen een redelijke termijn verstrekken aan opdrachtgever. De originele processtukken blijven gedurende een periode van vijf jaar na sluiting van het dossier in bewaring van opdrachtnemer. Daarna heeft opdrachtnemer het recht het dossier te vernietigen.
Artikel 12 beëindiging en/of opschorting van de opdracht
 1. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen de overeenkomst tot opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
 2. Opdrachtgever is bevoegd om over te stappen naar een andere advocaat indien hij dat wenst of om de opdracht (zonder opgaaf van redenen) te beëindigen.
 3. Opdrachtnemer kan de opdracht tot dienstverlening beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst indien:
  1. opdrachtgever de goede naam van opdrachtnemer aantast dan wel heeft aangetast en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;
  2. opdrachtgever niet naar behoren medewerking verleent aan de verleende opdracht, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – door niet bereikbaar te zijn en/of geen benodigde stukken te verstrekken aan opdrachtnemer;
  3. opdrachtnemer op gewichtige gronden niet bereid is de verstrekte opdracht naar wensen van opdrachtgever uit te voeren, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – omdat dit in strijd is met de wet en/of de voor de beroepsgroep geldende regelgeving en/of algemene (fatsoens)normen en waarden;
  4. tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (een onwerkbaar) verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost.
 4. Opdrachtgever is gehouden om na beëindiging van de opdracht de openstaande facturen ten spoedigste, maar uiterlijk binnen 10 dagen te voldoen.
 5. Indien er een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand is verstrekt, declareert opdrachtnemer die toevoeging, dan wel draagt opdrachtnemer deze over aan een opvolgend advocaat. Opdrachtgever krijgt, tenzij er sprake is van een last tot toevoeging, bij de overgang naar een nieuwe advocaat vanuit de Raad voor Rechtsbijstand een nieuwe eigen bijdrage opgelegd. Deze nieuwe eigen bijdrage komt voor rekening van opdrachtgever.
 6. Als sprake is van een vaste prijsafspraak, dan wordt naar rato van gewerkte uren en het gebruikelijke uurtarief verrekend. Hierbij komt in ieder geval de helft van de vaste prijsafspraak (tenzij kennelijk onredelijk) toe aan opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na beëindiging van de zaak het dossier en andere stukken van opdrachtgever onder zich te houden totdat opdrachtgever volledig aan de betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
Artikel 13 geschillen en klachten
 1. Opdrachtnemer streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit en ten volle tevredenheid van zijn opdrachtgever.
 2. In het geval van geschillen of klachten, kent opdrachtnemer een interne klachtenregeling. Deze klachtenregeling is te vinden op de website van opdrachtnemer en wordt door opdrachtnemer indien opdrachtgever hierom verzoekt ten spoedigste verstrekt.
Artikel 14 toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden – naast of in plaats van de klachten en/of geschillenprocedure – uitsluitend voorgelegd aan en behandeld door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld enkel opgesteld in de Nederlandse taal. Indien opdrachtgever deze in een andere taal wenst, dan dient hij deze voor eigen rekening en risico te verlaten. De oorspronkelijke algemene voorwaarden prevaleren altijd.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van opdrachtnemer en worden door opdrachtnemer indien opdrachtgever hierom verzoekt ten spoedigste verstrekt.